Giao diên website khách sạn_nhà hàng


STT Tính năng chính Mô tả
A KHU VỰC SITE
1 Các chức năng chung toàn trang.
 • Chức năng tìm kiếm: Tìm kiếm tất cả sản phẩm và lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí: Loại phòng, từ ngày đến ngày, từ khóa …
 • Các block hiển thị:
 • Block hiển thị phòng theo nhóm phòng.
 • Loại phòng.
 • Block tin tức.
 • Block thông tin trang.
 • Block danh mục loại phòng.
 • Đăng ký nhận tin: Chức năng cho phép khách hàng đăng ký nhận thông tin về các chương trình khuyến mãi, và thông tin trạng thái phòng.
 • Hiển thị danh sách thông tin các phòng:
 • Ảnh đại diện của phòng.
 • Tên phòng.
 • Loại phòng.
 • Trạng thái phòng.
 • Trang thái VAT.
 • Trạng thái đánh giá phòng.
 • Thông tin mô tả của phòng.
 • Giá phòng.
 • Nút chức năng đặt phòng.
 • Thông tin tiện nghi có trong phòng.
2 Trang chủ.
 • Hiển thị Slider hình ảnh.
 • Các block hiển thị ở trang chủ
3 Trang hiển thị phòng.
 • Hiển thị tất cả loại phòng đang có phòng.
 • Trang loại phòng: Hiển thị tất cả phòng của loại phòng đó.
 • Trang nhóm phòng: Hiển thị tất cả phòng có trong nhóm phòng đó.
4 Trang chi tiết phòng Trang chi tiết hiển thị các thông tin và chức năng của phòng đang xem bao gồm:
 • Slider hình ảnh của phòng.
 • Đầy đủ các thông tin của phòng và nút chức năng đặt phòng.
 • Khu vực đặt block thông tin thanh toàn tùy chỉnh.
Chức năng thông tin chi tiết: Hiển thị thông tin bài viết giới thiệu về phòng.
Chức năng đặt phòng: Hiển thị form nhập thông tin đặt phòng của khách hàng.
Hệ thống sẽ kiểm tra trạng thái phòng trống hay còn phòng khi người dùng chọn ngày nhận và ngày trả phòng.
Chức năng đánh giá:
 • Hiển thị form nhập thông tin đánh giá phòng của khách hàng sau khi sử dụng.
 • Đánh giá của khách hàng phải qua kiểm duyệt trước khi được hiển thị lên website.
Chức năng phòng đã xem: Hiển thị các danh sách slider ngang các phòng vừa xem.
Chức năng phòng cùng loại: Hiển thị các danh sách slider ngang các phòng cùng loại với phòng đang xem.
5 Trang chi tiết hóa đơn đặt phòng.
 • Sau khi đặt phòng, hệ thống sẽ chuyển đến trang chi tiết hóa đơn đặt phòng để khách hàng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toàn.
 • Thanh toàn: Khách hàng có thẻ thực hiện thành toàn qua các cổng thành toàn có sẳn.
 • Thanh toàn bằng chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản ngân hàng.
 • Cổng thanh toán OnePay.
 • Cổng thành toàn PayPal.
 • In đơn đặt phòng: Khách hàng có thể in hóa đơn đang xem đê thuận tiện cho viện nhận phòng.
 • Mã hóa đơn: Khi đã thành toàn hóa đơn thành công thì khách hàng có thể dùng mã hóa đơn để thuận tiện cho việc nhận phòng.
6 Trang hóa đơn Hiển thị lịch sử tất cả các hóa đơn của tài khoản khách hàng đã đặt phòng và các chức năng hỗ trợ.
 • Chức năng tìm kiếm hóa đơn: Tìm kiếm tất cả hóa đơn và lọc hóa đơn theo nhiều tiêu chí: Mã hóa đơn, từ ngày đến ngày, trạng thái thanh toán …
 • Danh sách lịch sử hóa đơn.
 • Tổng số tiền của tất cả hóa đơn.
B KHU VỰC QUẢN TRỊ
1 Quản lý phòng Chức năng quản lý tất cả các phòng có trong hệ thống.
 • Quản lý danh sách tất cả phòng của hệ thống.
 • Đầy đủ các chức năng tạo mới, sửa, xóa, kích hoạt trạng thái phòng.
 • Xem chi tiết phòng trong admin, xem chi tiết phòng ngoài site.
 • Chức năng thay đổi trạng thái phòng:
 • Tự động: Hệ thống sẽ tự động xác nhận hết phòng khi người dùng đặt phòng theo ngày.
Ví dụ: Khách đặt phòng ngày hiện tại thì hệ thống sẽ báo hết phòng ngày hiện tại, qua ngày sau sẽ thành còn phòng như bình thường.
 • Còn phòng và hết phòng: Hệ thống sẽ lấy theo lựa chọn thủ công của quản trị để thông báo phòng hết hoặc còn. Khi khách đặt phòng thì trạng thái phòng đó vẫn là còn phòng, trạng thái sẽ là hết phòng khi quản trị viên xác nhận thanh toán hoặc khách nhận phòng.
 
 • Tìm kiếm phòng dựa trên nhiều tiêu chí.
 • Trang chi tiết phòng: Hiển thị thông tin đầy đủ của phòng và các nút chức năng.
 • Chức năng xét duyệt, đình chỉ, chấm dứt hoạt động của phòng.
2 Thêm mới phòng Chức năng thêm mới phòng vào hệ thống bao gồm các thông tin cơ bản và nâng cao.
 • Chức năng nhập thông tin đa ngôn ngữ: Thuận tiện cho người quản trị có thể nhập thông tin phòng theo đa ngôn ngữ.
 • Tên gọi của phòng.
 • Liên kết tĩnh: Hệ thống sẽ tự động tạo liên kết tĩnh khi người dùng nhập tên gọi ở trên.
 • Giới thiệu ngắn gọn: Sẽ hiển thị ở phần mô tả của phòng trong danh sách phòng.
 • Nội dung chi tiết: Hiển thị ở nội dung chi tiết phòng trong trang chi tiết.
 • Mã phòng: Mã phòng sẽ tự động cập nhật nếu không nhập, mã phòng là mã duy nhất trong hệ thống.
 • Giá phòng: Người quản trị có thể chọn các loại giá có trong cấu hình tiền tệ, hệ thống sẽ tự động tính và chuyển về giá của ngôn ngữ đang hiển thị.
 • Tính giá theo ngày và theo tháng:
 • Giá theo ngày: Giá phòng * số lượng phòng * số ngày đặt phòng.
 • Giá theo tháng: ((Giá phòng * số lượng phòng ) / 30 ngày ) * số ngày đặt phòng.
 • Hình ảnh phòng: Có thể chọn nhiều ảnh và chọn ảnh đại diện của phòng.
 • Loại phòng: Lấy dữ liệu ở Quản lý loại phòng.
 • Block phòng: Lấy dữ liệu ở Quản lý block phòng.
 • Tiện nghi: Lấy dữ liệu ở Quản lý tiện nghi.
 • Chương trình giảm giá: Lấy dữ liệu ở Quản lý giảm giá.
3 Quản lý loại phòng Quản lý danh sách tất cả các nhóm phòng có trong hệ thống, tạo loại phòng đa cấp, và các chức năng phân quyền đi kèm.
 • Hiển thị danh sách loại phòng: Các chức năng phân quyền đi kèm.
 • Sắp xếp vị trí hiển thị ngoài site.
 • Chức năng hiển thị ở trang chủ.
 • Cách hiển thị.
 • Số phòng hiển thị trong block loại phòng và trang loại phòng.
 • Chức năng kích hoạt loại phòng.
 • Sửa, xóa loại phòng.
 • Thêm loại phòng: Bao gồm các chức năng cần thiết.
 • Chức năng nhập thông tin đa ngôn ngữ: Thuận tiện cho người quản trị có thể nhập thông tin theo đa ngôn ngữ.
 • Tên gọi.
 • Liên kết tĩnh: Hệ thống sẽ tự động tạo liên kết tĩnh khi người dùng nhập tên gọi ở trên.
 • Giới thiệu ngắn gọn: Sẽ hiển thị ở phần mô tả của loại phòng trong trang loại phòng.
 • Giới thiệu chi tiết: Hiển thị ở nội dung chi tiết loại phòng trong trang loại phòng.
 • Thuộc chủ đề: Chủ đề chỉnh và là chủ đề con của các loại phòng đã có sẵn.
 • Hình ảnh: Chọn hình ảnh cho loại phòng
 • Tùy biến SEO: Hỗ trợ tùy biên đa ngôn ngữ cho loại phòng.
 • Cấu hình phân quyền xem cho nhóm tài khoản.
4 Quản lý tiện nghi Quản lý danh sách tất cả các tiện nghi có trong hệ thống và các chức năng phân quyền đi kèm.
 • Hiển thị danh sách loại phòng: Các chức năng phân quyền đi kèm.
 • Sắp xếp vị trí hiển thị ngoài site.
 • Chức năng mặc định chọn khi thêm phòng.
 • Chức năng kích hoạt loại phòng.
 • Sửa, xóa tiện nghi.
 • Thêm loại phòng:
 • Chức năng nhập thông tin đa ngôn ngữ: Thuận tiện cho người quản trị có thể nhập thông tin theo đa ngôn ngữ.
 • Tên gọi.
 • Ghi chú.
 • Hình ảnh của tiện nghi.
5 Quản lý giảm giá Quản lý danh sách tất cả các tiện nghi có trong hệ thống và các chức năng phân quyền đi kèm.
 • Hiển thị danh sách tiện nghi:
 • Chức năng kích hoạt loại phòng.
 • Sửa, xóa mã giảm giá
 • Thêm loại phòng:
 • Chức năng nhập thông tin đa ngôn ngữ: Thuận tiện cho người quản trị có thể nhập thông tin theo đa ngôn ngữ.
 • Tên gọi.
 • Giá trị % của mã giảm giá.
 • Thời gian áp dụng từ ngày đến ngày.