Quản lý file upload


Quản lý file upload là một module nổi bật trong hệ thống TD-SYSTEM. Dữ liệu (media) từ các module đều được quản lý tập trung qua module này. Tổ chức quản lý thư mục theo từng module. File được kiểm tra an ninh chặt chẽ trước khi được đưa lên máy chủ.

quản lý file upload
Khu vực chính module Quản lý file uploads

Tại đây, bạn có thể:
 • Quản lý file upload (các file được tải lên hệ thống)
  • Tạo thư mục
  • Đổi tên thư mục
  • Xóa thư mục
  • Upload file
   • Upload file từ một URL
   • Upload file từ máy tính
  • Sửa thông tin file
  • Xóa file
  • Tìm kiếm file
   • Theo loại file
   • Theo người upload
   • Theo thời gian upload
 • Cấu hình file upload
  • Kích thước tối đa được tải lên
  • Dung lượng tối đa được tải lên
  • Loại file cho phép được tải lên
  • Phần mở rộng không được tải lên
 • Cấu hình đóng dấu logo vào ảnh