Nhật ký hệ thống


Nếu bạn là một người quản trị chung, thì không thể không cần biết các người quản trị khác đã làm gì trên hệ thống. Và nếu, một ngày bạn cần truy cứu lại lịch sử thao tác của một người điều hành nào đó trên hệ thống thì Nhật ký hệ thống là một module chuyên biệt để bạn thực hiện được các yêu cầu này.
 
nhật ký hệ thống tdfoss
Giao diện chính module Nhật ký hệ thống


Giả sử, khi một người quản trị xóa một bài viết (tin tức), thì TD-SYSTEM sẽ lưu lại hành động này, gồm các thông tin như:
  • Thao tác trên ngôn ngữ nào (nếu site sử dụng đa ngôn ngữ)
  • Tên sự kiện: cụ thể ở đây là "Xóa bài viết có tiêu đề là xxxx"
  • Ghi chú
  • Tên người thực hiện thao tác đó
  • Thời gian thực hiện thao tác
Thông tin này tương tự cho nhiều hành động khác (sửa, xóa,....)
Các ứng dụng cùng loại