Thông tin hệ thống


Thông tin hệ thống là khu vực đặc biệt giành riêng cho người quản trị site gồm các module nhỏ cơ bản. Đây là nơi người quản trị có thể xem thông tin, thiết lập các cấu hình, các thông tin theo ý muốn phù hợp với mục đích phục vụ của website.