Đăng nhập vào tài khoản


1. Đăng nhập bằng tài khoản hệ thống

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, người dùng có thể dùng tài khoản này để đăng nhập vào website
Biểu mẫu đăng nhập bằng tài khoản hệ thống
Biểu mẫu đăng nhập bằng tài khoản hệ thống

2. Đăng nhập qua Oauth

TD-SYSTEM hỗ trợ đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Google hoặc Facebook. Qua đó, nếu người dùng đã có một trong hai tài khoản Google hoặc Facebook rồi thì có thể đăng nhập nhanh chóng thông qua một vài thao tác click chuột.
giao diện đăng nhập hệ thống bằng tài khoản google, facebook
Giao diện đăng nhập hệ thống bằng tài khoản google, facebook