Quản lý nhóm thành viên


Nhóm thành viên là cơ chế quản lý, phân quyền thành viên thông dụng trong các hệ thống lớn ngày nay. Nhóm thành viên đại diện chung cho một số các tài khoản được thêm vào nhóm này, các hiệu ứng (phân quyền) thuộc cho nhóm sẽ được áp dụng cho tất cả các thành viên thuộc nhóm đó.
danh sách nhóm thành viên
Danh sách nhóm thành viên
 
TD-SYSTEM cho phép:
  • Cập nhật thông tin nhóm
  • Tạo không giới hạn số lượng các nhóm thành viên, cũng như số lượng thành viên của mỗi nhóm.
  • Nhóm sẽ được quản lý bởi trưởng nhóm, trưởng nhóm có quyền mời, thêm, duyệt thành viên khác tham gia vào nhóm