Quản lý Người quản trị webiste


TD-SYSTEM cho phép nhiều người quản trị cùng điều hành site được phân cấp, phân quyền đến từng module. Các quy định này sẽ được chọn khi bạn thêm mới một người quản trị mới.
  • Quản trị tối cao: Mỗi site chỉ có duy nhất một tài khoản tối cao, tài khoản này luôn có toàn quyền trên hệ thống và phải được bảo mật tốt nhất
  • Điều hành chung: Tài khoản điều hành chung có thể có nhiều, quyền hạn sau tài khoản tối cao, có quyền quản lý module và một số thiết lập hệ thống. Người điều hành chung có thể tạo, hoặc sửa thông tin của một người điều hành chung khác, song không thể sửa thông tin của người quản trị tối cao.
  • Quản lý module: như đã biết, TD-SYSTEM xây dựng dựa trên sự hoạt động độc lập của các module con, quản lý module là người được chỉ định để quản lý một module nào đó, không được quản lý các module khác, cũng như sửa đổi các cấu hình hệ thống. Người quản lý module không thể tạo hay sửa thông tin của một người quản lý module khác.
thêm quản trị
Giao diện thêm người quản trị