Quản lý tài khoản


Khu vực quản lý thông tin của tất cả các tài khoản hiện có trên hệ thống, với tính năng này, người quản trị có thể dễ dàng thêm một tài khoản mới, hiệu chỉnh thông tin tài khoản hay xóa một tài khoản.
danh sách tài khoản thành viên
Danh sách tài khoản thành viên
Danh sách cho phép sử dụng công cụ lọc dữ liệu để giới hạn dữ liệu hiển thị trong trường hợp site có nhiều tài khoản thành viên.
giao diện thêm tài khoản mới
Giao diện thêm tài khoản mới

Ngoài các thông tin tài khoản, bạn có thể thiết lập một số thông tin khác cho thành viên như nhóm thành viên, gửi email thông báo thông tin tài khoản sau khi tạo thành công,...