Module Cơ cấu tổ chức


1. Quản lý phòng ban

Hệ thống cho phép quản lý danh sách phòng ban (bộ phận) theo danh mục đa cấp. Người quản trị có thể dễ dàng thêm, sửa, xóa một phòng ban.
Selection 050
Danh sách các phòng ban đã thêm
Giao diện thêm phòng ban (bộ phận) mới
Selection 049
Giao diện thêm phòng ban (bộ phận) mới

2. Quản lý cán bộ

Người quản trị có thể thấy được danh sách các cán bộ đã thêm. Công cụ tìm kiếm thông tin cán bộ giúp nhanh chóng tìm được kết quả theo yêu cầu.
Selection 047
Danh sách cán bộ tại khu vực quản trị
Giao diện thêm cán bộ mới
Selection 048
Giao diện thêm cán bộ mới

3. Hiển thị danh sách cán bộ khu vực site

Danh sách cán bộ hiển thị với đầy đủ thông tin
Screenshot from 2017 10 05 10 12 19
Danh sách cán bộ khu vực site

4. Xem chi tiết cán bộ

Click vào tên cán bộ để xem thông tin chi tiết về cán bộ đó. Tại đây, người dùng có thể chọn nút In thông tin nếu muốn in thông tin cán bộ.
Selection 053
 

5. Tìm kiếm cán bộ

Nếu người dùng muốn tìm kiếm nhanh một cán bộ, tính năng tìm kiếm là công cụ hữu ích để thực hiện việc này.
Screenshot from 2017 10 05 10 13 30
Công cụ tìm kiếm thông tin cán bộ