Module Quản lý tài khoản


1. Hiển thị thông tin tài khoản

Danh sách tài khoản hiển thị với đầy đủ thông tin. Admin có quyền sửa thông tin hoặc xóa tài khoản dưới cấp.
Selection 056
Danh sách tài khoản trên site

2. Thêm tài khoản mới

Giao diện thêm tài khoản mới
Selection 055
Giao diện thêm tài khoản mới


3. Quản lý nhóm thành viên

Danh sách các nhóm thành viên hiển thị cùng các thông tin. Các nhóm thành viên này có thể sửa hoặc xóa.
Selection 058
Danh sách nhóm thành viên
- Để thêm nhóm thành viên nhập dữ liệu theo mẫu:
Selection 057
Giao diện thêm nhóm thành viên
​​​
 

3. Kích hoạt tài khoản đăng ký thành viên

Khi khách hàng đăng kí làm thành viên của trang, thông tin sẽ được đưa đến danh sách tài khoản đợi kích hoạt
selection 045
Danh sách tài khoản đợi kích hoạt
- Admin có thể kích hoạt tài khoản hoặc xóa tài khoản này tại mục (5).

4. Cấp quyền quản trị

Danh sách các admin quản trị hiển thị với các thông tin. Admin có thể sửa hoặc xóa các admin dưới cấp.
Selection 059
Danh sách quản trị website

5. Thêm quản trị Website

Giao diện Thêm quản trị cho site. Khi cấp quyền quản trị phải đảm bảo tài khoản đó là thành viên của site.
Selection 061
Giao diện Thêm quản trị website