Module Tin tức


1. Quản lý chuyên mục.

Hệ thống cho phép admin quản lý chuyên mục tin tức theo danh mục. Các chuyên mục này dễ dàng được thay đổi, sửa và xóa bởi admin quản lý.
Selection 065
Danh sách các chuyên mục
Giao diện khi thêm chuyên mục mới.
Selection 066
Giao diện thêm chuyên mục mới

2. Quản lý bài viết.

Danh sách các bài viết hiển thị trên site với đầy đủ thông tin chi tiết. Các bài viết này có thể được sửa hoặc xóa theo yêu cầu.
Selection 067
Danh sách bài viết 

Giao diện web khi thêm bài viết mới.
Selection 068
Giao diện khi thêm bài viết mới

3.  Quản lý nhóm tin.

Danh mục các nhóm tin có trên site. Các nhóm tin có thể sửa hoặc xóa.
Selection 071
Danh sách các nhóm tin

Giao diện khi thêm nhóm tin mới.
Selection 072
Giao diện khi thêm nhóm tin


4. Theo dòng sự kiện.

Tập hợp các bài viết được hiển thị cùng nhau khi nói về một vấn đề, sự kiện, nhân vật nào đó. Danh sách các dòng sự kiện hiển thị trên site với đầy đủ thông tin. Các dòng sự kiện này có thể sửa hoặc xóa khi không cần thiết.
Selection 073
Danh sách các dòng sự kiện
 Giao diện khi thêm dòng sự kiện.
Selection 074
Giao diện khi thêm dòng sự kiện

5. Quản lý nguồn tin.

Danh sách các nguồn tin hiển thị đầy đủ thông tin, dễ dàng thay đổi, sửa, xóa và quản lý.
Selection 075
Danh sách nguồn tin

Giao diện khi thêm nguồn tin.
Selection 076
Giao diện khi thêm nguồn tin

6. Hiển thị ở khu vực site

 
Selection 069
Hiển thi bài viết ngoài site
Khu vực tìm kiếm
Selection 070
Tìm kiếm bài viết mục Tin tức