Module Tài nguyên


Module cho phép quản lý việc tải về các tài liệu từ hệ thống, phân quyền truy cập và tải về theo đối tượng người dùng cụ thể

1. Quản lý chủ đề

Danh sách các chủ đề hiển thị theo danh mục dễ dàng trong việc quản lý. Các chủ đề có thể sửa hoặc xóa theo yêu cầu.
Selection 077
Danh sách chủ đề là chủ đề chính
Giao diện web khi thêm chủ đề mới.
Selection 078
Giao diện khi thêm chủ đề

2. Quản lý file

Danh sách file thông tin chi tiết, dễ dàng thay đổi hoặc xóa.
Selection 079
Danh sách file 

Giao diện khi thêm file mới.
Selection 080
Giao diện khi thêm file

3. Kiểm duyệt file được gửi đến.

Khi các thành viên upload file, các file này được đưa đến danh sách file chờ kiểm duyệt. Danh sách file hiển thi với đầy đủ thông tin cần thiết. Admin quản lý có thể sửa, duyệt hoặc xóa file.
Selection 089

Giao diện hiển thị khi thêm file mới ở ngoài site.
Selection 090
Giao diện khi thêm file mới ngoài site