Module Giới thiệu


1. Quản lý Danh sách bài viết giới thiệu

Module cho phép người quản trị quản lý các bài viết giới thiệu. Các bài viết này có thể dễ dàng thêm, sửa hoặc xóa. 
Screenshot from 2017 10 05 14 29 28
Danh sách bài viết giới thiệu

Giao diện thêm bài viết giới thiệu mới.
Selection 063
Giao diện thêm bài viết mới

2. Cấu hình module

Cấu hình module cho phép lựa chọn phương án hiển thị bài viết cũng như số lượng bài viết hiển thị ngoài site. Người quản trị có thể dễ dàng thay đổi cấu hình theo đặc trưng riêng của site.
Selection 064
Cấu hình module 

3. Hiển thị ở khu vực site 

Bài viết giới thiệu hiển thị ở khu vực site
Selection 221
Hiển thị bài viết giới thiệu