Module Tuyển dụng


1. Quản lý danh sách tin đăng

Hệ thống cho phép admin quản lý tin đăng dưới dạng danh mục, thông tin chi tiết và dễ dàng thay đổi, tìm kiếm hoặc xóa bỏ.
Selection 168
Danh mục tin đăng ở khu vực quản trị
Giao diện khi thêm tin đăng mới
Selection 169
Giao diện khi thêm tin đăng mới

2. Quản lý bài đăng nổi bật

Các bài đăng nổi bật hiển thị ở trang quản trị. Tìm kiếm, sửa hoặc xóa với thao tác đơn giản.
Selection 170
Danh sách bài đăng nổi bật

3. Quản lý hồ sơ nổi bật

Nhóm hồ sơ nổi bật hiển thị dưới dạng danh mục ở khu vực quản trị với thông tin chi tiết, cụ thể cho admin quản lý.
Selection 171
Danh sách hồ sơ nổi bật

4. Quản lý nhóm tin đăng

Nhóm tin đăng hiển thị theo danh mục, admin thay đổi thông tin trực tiếp khi cần.
Selection 172
Danh mục các nhóm tin đăng

Giao diện khi thêm nhóm tin
Selection 173
Giao diện khi thêm nhóm tin

5. Quản lý nhà tuyển dụng

Thông tin nhà tuyển dụng chi tiết và cụ thể, thay đổi, sửa, xóa đơn giản
Selection 174
Danh sách nhà tuyển dụng

Giao diện khi thêm nhà tuyển dụng mới
Selection 175
Giao diện khi thêm nhà tuyển dụng

6. Quản lý ứng viên

Thông tin ứng viên sẽ được hiển thị rõ ràng trong danh sách tại khu vực quản trị
Selection 176
Danh sách ứng viên

Giao diện khi thêm ứng viên mới
Selection 177
Giao diện khi thêm ứng viên

7. Quản lý hồ sơ ứng viên

Hồ sơ ứng viên được hệ thống quản lý dưới dạng dang mục, thông tin đầy đủ và dễ quản lý, sửa xóa hoặc tìm kiếm với thao tác đơn giản.
Selection 178
Danh sách hồ sơ ứng viên
Thêm hồ sơ ứng viên chỉ cần nhập thông tin theo form có sẵn
Selection 179
Giao diện thêm hồ sơ ứng viên

  8. Quản lý menu trình độ học vấn

Danh sách trình độ học vấn đầy đủ, dễ dàng trong khâu thay đổi thông tin
Selection 180
Danh sách trình độ học vấn
Giao diện khi thêm trình độ học vấn
Selection 181
Giao diện khi thêm học vấn mới

9. Quản lý ngành nghề

Danh sách các ngành nghề hiển thị ở  trang quản trị
Selection 182
Danh sách các ngành nghề
Giao diện khi thêm ngành nghề mới
Selection 183
Giao diện khi thêm ngành nghề mới

10. Quản lý menu loại hình công việc

Danh sách các loại hình công việc với thông tin chi tiết, dễ thay đổi thông tin
Selection 184
Danh mục loại hình công việc
Thêm loại hình công việc: Nhập thông tin theo form có sẵn.
Selection 185
Giao diện khi thêm loại hình công việc

11. Quản lý vị trí tuyển dụng

Các vị trí tuyển dụng được thông kê thành danh sách với thông tin chi tiết, được hiển thị tại trang quản trị
Selection 186
Danh sách vị trí tuyển dụng


Giao diện khi thêm vị trí tuyển dụng mới
Selection 187
Giao diện khi thêm mới vị trí tuyển dụng

12. Quản lý yêu cầu hồ sơ

Các yêu cầu về hồ sơ ứng tuyển thể hiện rõ trên trang quản trị, admin có thể thay đổi thông tin hoặc xóa bỏ khi không cần thiết.
Selection 188
Các yêu cầu hồ sơ khi ứng tuyển

Thêm yêu cầu mới về hồ sơ ứng tuyển
Selection 190
Thêm yêu cầu về hồ sơ ứng tuyển

13. Quản lý hình thức nộp hồ sơ

Các hình thức nộp hồ sơ trong trang quản trị
Selection 191
Các hình thức nộp hồ sơ

Giao diện khi thêm hình thức nộp hồ sơ mới
Selection 192
Thêm hình thức nộp hồ sơ

14. Quản lý đơn vị tiền tệ

Danh sách đơn vị tiền tệ
Selection 193
Danh sách đơn vị tiền tệ
Giao diện khi thêm đơn vị tiền tệ
Selection 194
Giao diện thêm đơn vị tiền tệ mới

15. Thông tin hiển thị ở khu vực site

Thông tin tuyển dụng hiển thị ở khu vực site theo các danh mục như theo ngành nghề, mới nhất, tìm kiếm nhiều nhất....
Selection 195
Thông tin tuyển dụng ở khu vực ngoài site
Ứng viên dễ dàng tìm kiếm theo các tiêu chí khác nhau
Selection 196
Công cụ tìm kiếm theo các tiêu chí
Click chuột vào thông tin tuyển dụng để xem mô tả chi tiết công việc
Selection 197
Bảng mô tả chi tiết công việc
Click chuột vào nhà tuyển dụng để xem rõ thông tin nhà tuyển dụng
Selection 198
Thông tin nhà tuyển dụng